תנאי שימוש

ברוכים הבאים לשירות "קפטן קרדיט", המופעל על ידי חברת די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ (להלן בהתאמה: (להלן: "השירות" ו/או "היישמון" ו/או "האתר).

שירות 'קפטן קרדיט' – תנאי שימוש

 

ברוכים הבאים שירות "קפטן קרדיט" (להלן: "השירות" ו/או "היישמון" ו/או "האתר"), של חברת קפטן קרדיט בע"מ (להלן: "החברה"), המופעל על ידי די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ (להלן: ״די אנד בי").

מטרתו של השירות הינו להעניק למשתמש ידע, כלים, הכוונה וייעוץ לצורך שדרוג מצבו הכלכלי ושיפור התנהלותו הפיננסית.

ההוראות שלהלן תחולנה על אופן שימוש המשתמש בשירות ותהווינה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה וכן בין המשתמש לבין די אנד בי – ככל שהמשתמש ירכוש שירותים ו/או מוצרים שיוצעו לו, באמצעות השירות, על ידי די אנד בי ויסופקו על ידה.

לפיכך, בטרם יעשה שימוש בשירות, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש בשירות.

 

1.   כללי

1.1.    האמור בתנאי שימוש אלו נכתב ומוצג בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד. לפיכך, האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה ולהיפך. כמו כן, האמור בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון רבים ולהיפך.

1.2.      כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תנאי השימוש.

1.3.    תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות Apple Appstore ו/או Google Play.

1.4.   בתנאי שימוש אלה תוגדר להלן באמצעות איזה מהמונחים: "אתה" או "המשתמש".

1.5.    השימוש בשירות, לרבות קבלת שירותים ומידע באמצעות השירות, כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") ולמסמך מדיניות הפרטיות של השירות (להלן: "מסמך מדיניות הפרטיות"), ואלה חלים, ככתבם וכלשונם, ללא תנאי, על כל השירות ("המשתמש/ים").

למען הסר ספק – תנאי השימוש ומסמך מדיניות הפרטיות יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה.

1.6.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת למשתמש.

1.7.   המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות השירות תהווינה ראיה לכאורה לנכונותן.

1.8.    השימוש בשירות מתבצע "כפי שהוא" ("AS IS"), כלומר – ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד המשתמש.

1.9.  תנאי השימוש חלים על השימוש בשירות, לרבות בשירותים הכלולים בו, באמצעות מכשירי טלפון חכם (Smart Phone), מחשבי כף יד או כל מכשיר תקשורת אחר.

2.   רישום לשירות

2.1.   על מנת לאפשר גישה מאובטחת לחלק מהתכנים ו/או מהשירותים הניתנים בשירות, תידרש ליצור לעצמך חשבון משתמש, על ידי מילוי פרטים בשירות ובחירת שם משתמש וסיסמא. ככל שפרטים כאמור (או חלק מהם) ישונו על ידך, באחריותך להודיע על כך באופן מידי ובכתב לחברה ולמסור פרטיך המעודכנים, על מנת שתוכל להמשיך לקבל מהחברה שירותים ו/או מוצרים באמצעות השירות.

2.2.   שים לב, על מנת לשמור על אבטחת המידע בשירות, הנך נדרש שלא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד שלישי כלשהו וכן לדווח לחברה על כל מקרה של שימוש בהיעדר הרשאה ו/או אובדן פרטים אלו כאמור. כמו כן, הנך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של משתמש אחר.

2.3.   זכור – מעת יצירת חשבון המשתמש בשירות, הנך אחראי באופן מלא, בלעדי ומוחלט לכל פעולה שתבוצע תחת חשבונך, זאת גם אם איבדת את פרטי המשתמש ו/או הסיסמה שלך וגם אם צד ג׳ יבצע בהם שימוש בהיעדר הרשאה מפורשת ממך.

2.4.   המשתמש מצהיר בזאת כי כל הנתונים שיימסרו על ידו לחברה בעת יצירת חשבון משתמש ו/או בעת רכישה אחרת בשירות ו/או בכל עת בו ימסור פרטיו לחברה לצורך רכישת שירותים או מוצרים – הינם נכונים, מלאים ועדכניים. מסירת פרטי רישום כוזבים מהווה, לכאורה, עבירה פלילית והחברה שומרת על זכותה לנקוט נגד המשתמש בהליכים בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב כך.

2.5.  השימוש של המשתמש בשירות הינו אישי ומותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועדה השירות. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות המשתמש באמצעות צד שלישי כלשהו אסורים בהחלט.

2.6.  החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את גישתו של משתמש לשירותים המסופקים באמצעות השירות, וזאת במקרים של חשד לעבירה על החוק ו/או הפרת המשתמש את תנאי השימוש בשירות ו/או במקרים של הפרעה לפעילותה התקינה של השירות.

3.    תנאים כלליים לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות השירות

3.1.   בכל מקרה של התקשרות לקבלת (בין אם בתשלום ובין אם לאו) מוצר/ים ו/או שירות/ים בשירות מהחברה ו/או מדי אנד בי, יחולו, בנוסף על תנאי השימוש הכלליים של השירות, גם התנאים הספציפיים לרכישת המוצר/ים ו/או השירות/ים (ככל שיהיו כאלו). כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש של המוצר/ים ו/או השירותים הספציפיים לבין ההוראות הקבועות בתנאי שימוש אלה, תחולנה ותגברנה הוראות תנאי השימוש הקבועות במוצר/ים ו/או בשירות/ים הספציפי/ים.

3.2.  כל השירותים שיוצעו על ידי החברה ו/או על ידי די אנד בי במסגרת השירות יסופקו למשתמש בצורה אובייקטיבית, תוך הקפדה דווקנית על טובתו ומניעת ניגוד עניינים. השירותים יסופקו ללא חשיפת פרטי המשתמש או נתוני המשתמש לצדדים שלישיים אחרים. זאת, למעט אם מסירת פרטים מסוימים כאמור מותרת עפ"י הדין החל או כמפורט במדיניות הפרטיות או שתיעשה בהתאם לבקשתו ו/או הסכמתו המפורשת של המשתמש, כמפורט בסעיף 3.3 להלן.

3.3.  ידוע למשתמש כי החברה עשויה להציע במסגרת השירות שירותים אשר יסופקו על ידי די אנד בי וכן על ידי צדדים שלישיים, עימם משתפת החברה פעולה. יובהר, כי בכל מקרה של התקשרות לקבלת שירות בשירות, המסופק על ידי צד שלישי כאמור, ובכפוף להסכמת המשתמש כאמור להלן, יחולו, בנוסף על תנאי שימוש אלה, גם התנאים הספציפיים לרכישת השירות אשר יסופק על ידי צד שלישי כאמור (ככל שיהיו כאלו). כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש של השירות המסופק על ידי אותו צד שלישי כאמור לבין הוראות תנאי שימוש אלה, יחולו ויגברו תנאי השימוש של השירות המסופק על ידי אותו צד שלישי כאמור.

3.4. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים, לצורך מתן שירותים נוספים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי גורמים מקצועיים אחרים, לבקשת המשתמש:

3.4.1.   מסופק על בסיס נתונים אנונימיים או נתונים מצטברים בלבד, אשר אין בהם כדי לחשוף את פרטיו האישיים של המשתמש נשוא המידע (אלא אם כן ביקש זאת המשתמש והסכים לכך באופן מפורש. במקרה כאמור, המידע שיימסר לצדדים שלישיים יהא בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות – סעיף 7 להלן);

3.4.2. מטרתו הינה להציע למשתמש הצעות מותאמות אישית לנתוניו האישיים, מצבו הפיננסי, דירוג האשראי שלו וכיו"ב ובכך למקסם יכולותיו הכלכליות והתנהלותו הפיננסית.

3.5. החברה מציעה, מעת לעת, במסגרת השירות, מגוון הצעות, מוצרים ושירותים (להלן ביחד: ״השירותים״). יובהר, כי תוקפם של השירותים הינו בהתאם לאמור בתנאיו המסוימים של כל שירות, והחברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לגבות תשלומים בגין השירותים השונים המסופקים על ידה במסגרת השירות ו/או להסיר ו/או לשנות, מידית, כל שירות ו/או תעריף המפורטים או המצויים בשירות, וכן לגבות בעתיד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תשלום בגין שירותים אשר סופקו ו/או יסופקו על ידי החברה ללא תמורה, וזאת באמצעות הודעה מראש שתימסר למשתמש.

3.6.  בהסכמתו לתנאי מסמך זה, נותן המשתמש אישור לקבלת השירותים המוצעים על ידי החברה ו/או די אנד בי באמצעות השירות.

3.7.   ביצוע רכישות והזמנת שירותים באמצעות השירות יתאפשר אך ורק לבני 18 ומעלה, בעלי תא דוא״ל פעיל, שהינם אזרחי ישראל (בעלי ת.ז. תקפה) וכרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל.

3.8.   ככל שהשירות שהתבקש על ידי המשתמש כרוך בתשלום, תנאי מוקדם לכניסת הזמנת השירות לתוקף הינו קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין השירות.

3.9.   מועד קבלת ההזמנה כפי שיירשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין, ורישומי החברה בעניין זה יהוו ראיה מכרעת בנדון.

3.10.   מועד אספקת שירות שהוזמן בשירות תהא כנקוב בתנאי הזמנת השירות. למען הסר ספק, חישוב ימי אספקת השירות ייעשה ביחס לימי עבודה בלבד.

4.   פנייה למשתמש

4.1.  משתמש אשר מעוניין לקבל מהחברה עדכונים, הצעות למוצרים ושירותים, ניוזלטרים ופניות נוספות (להלן: "הפניות"), יזין פרטים נדרשים במסגרת השירות . למען הסר ספק, מובהר כי הפניות יכולות לכלול דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח – 2008 (להלן: "החוק").

4.2.  במילוי הפרטים האמורים, נותן המשתמש את הסכמתו המפורשת לקבל מהחברה את הפניות לרבות אלה שכוללות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק בכל אחת מהדרכים המנויות בחוק לרבות דוא"ל, הודעות, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעות מתפרצות בשירות (הודעות Push), ועוד.

5.   אחריות

5.1.  החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שהשירות ותוכנה יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני. ידוע למשתמש, כי החברה נסמכת על צדדים שלישיים בהשגת המידע או חלקו וכי נתונים כאמור מועברים לחברה על ידי צדדים שלישיים כאמור "As Is", ללא כל אפשרות של התערבות מצדה של החברה. המשתמש מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן, ישירים ו/או עקיפים, מכל מין וסוג כלשהם שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר בקשר עם המידע ו/או עם הסתמכות על המידע ו/או עם כל מעשה או מחדל של החברה ו/או בשל ביצוע ו/או אי ביצוע התחייבויותיה של החברה, לרבות בגין איחורים באספקת המידע, למעט במקרה בו תפר החברה בזדון התחייבות מהתחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה וכתוצאה מכך יגרם נזק למשתמש.

5.2.  המשתמש מצהיר כי יעשה בשירות ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה שימוש אישי בלבד עבורו ו/או עבור מי מטעמו ויימנע מכל שימוש אחר שאינו אישי. המשתמש מודע לכך כי הוא האחראי/ת הבלעדי על השימוש בשירות. המשתמש מסכים כי באחריותו לבדוק ולהעריך את השירות ואת התכנים המופיעים בשירות וכי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הפסד אשר עשוי להיגרם למשתמש בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש בשירות, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על התכנים המופיעים בשירות או בהתבסס על השימושיות שלהם, מוטלת על המשתמש בלבד.

5.3.   החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של השירות ותוכנה, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות בשירות עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. בעשיית שימוש בשירות המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות והתכנים המוצעים בה, זמינותם, או התאמתם לצרכי ודרישות של המשתמש.

5.4.   למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה לא תחוב, בכפוף להוראות הדין, בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי.

5.5. בכפוף להוראות הדין, המשתמש פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים (ואף אם האחריות בגינם חלה על החברה על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות), אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בכל הקשור והנוגע לשירות ו/או לשימוש בשירות ו/או למידע ו/או לתכנים המופיעים בשירות.

5.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.

5.7.  המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, למען הסר ספק, עובדיה ו/או מנהליה, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, אשר ייגרם לחברה ו/או למי מטעמה בשל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש בשירות, לרבות, אך לא רק, עקב הפרת תנאי השימוש.

6.  קניין רוחני

6.1.  למשתמש אין ולא תהיינה כל זכויות או בעלות על מידע כלשהו המצוי בשירות, למעט מידע אשר נכלל בשירותים אשר הוזמנו על ידו מהחברה ו/או מצדדים שלישיים עימם משתפת החברה פעולה כאמור.

6.2. תנאי שימוש אלה מהווים הרשאה בלבד להשתמש בשירות. כל זכויות הקניין הרוחני בשירות ובתכניה, לרבות, אך לא רק: פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סימני מסחר, סודות מסחריים, טקסטים, גרפיקה, יישומי תוכנה ותמונות, הינן בבעלותה הבלעדית והמלאה של החברה, או בבעלות צדדים שלישיים. המידע בשירות נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, להציג לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובמידע הכלולים ו/או מוצעים בשירות ו/או בכל חלק מהם, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן עבור כל מקרה ומקרה בנפרד.

7.    מדיניות פרטיות

7.1.   כל שימוש בשירות והעברת מידע לחברה מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש להוראות מדיניות הפרטיות של החברה, אשר ניתן למצוא ב: [https://captaincredit.co.il/שימוש-בעוגיות-cookies-באתר-קפטן-קרדיט/]. מדיניות זו מוסיפה על האמור בתנאי השימוש ולא גורעת מהם בשום צורה. במידה והמשתמש לא מסכים למדיניות הפרטיות, המשתמש לא רשאי לעשות כל שימוש בשירות.

8.   הדין החל וסמכות השיפוט

8.1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי שימוש אלה, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש בשירות, כפופים לחוקי מדינת ישראל ללא כללי ברירת הדין שלהם.

8.2.  סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש בשירות או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו.

9.   שונות

9.1.   תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידת האפשר תינתן הודעה על שינויים מהותיים. המשך שימוש בשירות לאחר שינוי תנאי השימוש כאמור (ככל שיתבצע) מהווה הסכמה מצד המשתמש לשינוי. לאור האמור, מומלץ לעיין מעת לעת בתנאי השימוש כפי שהם מתפרסמים בשירות, על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהם (ככל שחלו).

9.2.  ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או על ידי מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

9.3.   במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.

9.4.   אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

9.5.  המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות בקשר עם כל דרישה ו/או טענה שיש או שתהיה לו, הקשורה או נובעת מיחסיו עם החברה ו/או בקשר עם השירות ו/או עם שימושו בשירות ו/או בתכניה, תעמוד על 12 (שניים עשר) חודשים מיום היווצרותה. כל דרישה ו/או טענה שתיטען בכל מועד מאוחר יותר מ – 12 חודשים כאמור, לא תהא ברת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם התיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

9.6.  אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה ו/או לבין מי מטעמה, אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.

9.7. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר, ללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש.

10.  יצירת קשר  

כל שאלה לעניין השימוש בשירות ולעניין הנושאים המפורטים בתנאי השימוש ניתן להפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected].

עודכן לאחרונה: יוני 2022.

 קראתי את תנאי השימוש, הבנתי אותם ואני מסכים כי יחולו עליי.