מדיניות פרטיות

שירות 'קפטן קרדיט' – מדיניות פרטיות

 

1.1.   שירות "קפטן קרדיט" (להלן: "השירות" ו/או "היישמון" ו/או "האתר"), של חברת קפטן קרדיט בע"מ (להלן: "החברה"), המופעל על ידי די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ (להלן: ״די אנד בי") מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירות והמידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמשים להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה בשירות.

1.2.   ההוראות שלהלן תחולנה על אופן שימוש המשתמש בשירות ותהווינה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה וכן בין המשתמש לבין די אנד בי – ככל שהמשתמש ירכוש שירותים ו/או מוצרים שיוצעו לו, בשירות, על ידי די אנד בי ויסופקו על ידה.

1.3.   מדיניות הפרטיות, כפי שתפורט להלן, תבהיר למשתמשים שעושים שימוש בשירות את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודותיהם, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה שומרת את המידע ומטפלת בו.

1.4.   במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש בשירות או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק").

1.5.  מסירת המידע לחברה תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית כלשהי. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. באמצעות השימוש בשירות, המשתמש מסכים לאיסוף, לשמירה, לעיבוד ולהעברת המידע והכל כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

1.6.  החברה לא תאסוף כל מידע אודות המשתמשים אלא כמפורט להלן: פרטי זיהוי לרבות שם, פרטי התקשרות, מידע בקשר עם השימוש בשירות לרבות מוצרים ושירותים שרכש המשתמש, מידע הנדרש לחברה לשם הענקת השירותים וכן כל מידע נוסף שהמשתמש ימסור לחברה ושיגיע לרשותה של החברה אודות המשתמש (להלן: "המידע").

1.7.   החברה תאסוף מידע אודות המשתמש בעת רישום ושימוש בשירות לרבות במקרים בהם המשתמש לא השלים את הליך הרישום לשירות, מידע שהמשתמש ימסור לחברה לרבות במסגרת השירות, מידע שיתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש בשירות וכן מידע שיתקבל ו/או יגיע לרשותה של החברה אודות ובקשר עם המשתמש.

1.8.   החברה לא תעשה כל שימוש במידע אלא למטרות הבאות (כולם או חלקן):

1.8.1.   לשם הענקת שירותים למשתמש;

1.8.2.  לשם יצירת קשר עם המשתמש;

1.8.3.  לשם ניתוח, עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;

1.8.4.  לשם הצגה והתאמת הצעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם לרבות בפלטפורמות פרסום וכן באתרי אינטרנט אחרים;

1.8.5. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

1.8.6.  לצרכים פנימיים של החברה;

1.8.7. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

1.8.8.  לשם אכיפה של תנאי שימוש אלה;

1.8.9.  לשם כל מטרה נוספת המפורטת במסמך תנאי שימוש זה ובכפוף להוראות הדין.

1.8.10.לשם עמידה בהוראות כל דין;

1.9.  החברה תהא רשאית להעביר את המידע, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים לשם ובקשר עם המטרות שמפורטות בתנאי שימוש אלה בין היתר כפי שמפורט להלן:(1)  צדדים שלישיים אשר מעניקים  לחברה שירותים לרבות שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין ויועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים ו/או הצעות ללקוח;  (2) אם יתקבל אצל החברה צו מבית משפט, מרשות כלשהי, הממונה וכל רגולטור נוסף שהחברה כפופה לו המורה לחברה למסור את מידע או כל חלק ממנוף (3) בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש  וכל מי מטעמו לבין החברה וכל מי מטעמה; (4) במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או זכויותיה ו/או כל חלק מהם לרבות אך לא רק השירות, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, של החברה ובכל מקרה של היתכנות למקרים הנזכרים לעיל; (5) לכל רשות מרשויות המדינה או לכל רגולטור שהחברה כפופה לו ובהתאם להוראות הדין.

1.10. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים ו/או לאחסן את המידע אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

1.11.  בעת ביצוע הזמנה במסגרת השירות, המשתמש מזין את פרטי כרטיס האשראי בתוך מסגרת (iframe) המקושרת ישירות לאתר של ספק שירות צד ג' של החברה אשר אחראי על ביצוע הסליקה ועל אחריותו והחברה אינה צד לכך. המשתמש אחראי לבדוק את המדיניות של נותן שירות צד ג' לפני ביצוע תשלומים. מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש והוראות מדיניות פרטיות זו, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש בכל הקשור לספק שירות צד ג' לרבות בכל הקשור לשימוש במידע, עיבודו ועוד לרבות אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

1.12. בנוסף, במהלך השימוש בשירות, החברה תאסוף מידע לא מזהה אודות המשתמשים, אשר אינו חושף את זהותם האישית של המשתמשים.

1.13.  החברה רשאית לאסוף מידע בשירות באמצעות שימוש ב – cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר.

1.14.  עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך המחשב של המשתמש או דרך דפדפן האינטרנט או מכשיר אחר שמחובר לאינטרנט, ועשוי להחיל את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש בשירות, פעולות שביצע משתמש בשירות, משך הזמן ששהה משתמש בשירות, מידע שמשתמש צפה בשירות, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לשירות ועוד.

1.15.  החברה רשאית לעשות שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google  ו – Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים בשירות. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google  ו –  Facebook כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של החברות כאמור.

1.16.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגון   Google  ו – Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו בפלטפורמות פרסום ובאתרי אינטרנט שונים.

1.17. החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics . השימוש בשירותים של צדדים שלישיים (ככל שייעשה) כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

1.18. החברה נוקטת באמצעים סבירים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

1.19.  החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

1.20.  החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי דין.

1.21.  במידה והמשתמש יספק מידע לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות כן אך ורק לאחר: (א) שעדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות פרטיות זו; וכן – (ב) שקיבל הסכמה של הצדדים השלישיים כאמור לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של המידע אודות הצד השלישי לידי החברה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

1.22. החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם הודעות דחיפה (PUSH) בטלפון הנייד של המשתמש עם עדכונים והודעות אחרות שעשויים לעניין את המשתמש. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לקבל הודעות כאמור על ידי שינוי הגדרות במכשיר של המשתמש.

1.23.  הזכות לעיין ולתקן את המידע היא בהתאם להוראות החוק. אם משתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 15 למדיניות פרטיות זו להלן.

1.24. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש בשירות, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

1.25. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש בשירות ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

1.26. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם בשירות תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש בשירות לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

 

יצירת קשר  

כל שאלה לעניין השימוש בשירות ולעניין הנושאים המפורטים במדיניות הפרטיות ניתן להפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected].

 

עודכן לאחרונה: ינואר 2023.

 בשימוש בשירות אני מאשר כי קראתי את הוראות מדיניות הפרטיות, הבנתי אותן ואני מסכים להוראות מדיניות הפרטיות.